Kyrie (Missa De Angelis)

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.